Bel mij

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u vrijblijvend terug.


NEN 8012 niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012

26-07-2018

Voor de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot de brandeigenschappen is in Nederland door NEC 64 (normcommissie NEN 1010) de NEN 8012 norm opgesteld. Deze norm geeft een methodiek voor het bepalen van een leidingtype met betrekking tot het brandgedrag. In deze tekst worden de brand- en rookklassen van elektrische leidingen die met behulp van NEN 8012 zijn gekozen vergeleken met de betreffende eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Gebruiksfuncties
In hoofdstuk 4 – Gebruiksfuncties, van de in december 2015 verschenen NEN 8012 is aangegeven dat deze norm is gebaseerd op de gebruiksfuncties zoals die gedefinieerd zijn in het Bouwbesluit 2012. Verschillende gebruiksfuncties in NEN 8012 zijn niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012.

Sinds de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012 (6 jaar geleden), is in tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012 de gebruiksfunctie ‘Bijeenkomstfunctie’ als volgt opgedeeld:

a. bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en
b. andere gebruiksfuncties.

Daarnaast is bij de gebruiksfunctie ‘Logiesfunctie’ het onderscheid tussen logiesfuncties met een gebruiksoppervlakte kleiner of gelijk aan 500 m2 en een gebruiksoppervlakte groter dan 500 m2 komen te vervallen. Voor de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang van kinderen jonger dan 4 jaar en voor logiesfuncties met een gebruiksoppervlakte kleiner of gelijk aan 500 m2 betekent dit voor de beschermde vluchtroute een verzwaring van de algemene brandklasse D naar brandklasse B. Als de elektrische leidingen in deze gebruiksfuncties worden aangemerkt als constructieonderdeel moeten ook de brand- en rookklasse van de elektrische leidingen tenminste gelijkwaardig zijn aan de zwaardere algemene brandklasse voor constructieonderdelen volgens tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012 en rookklasse s2. NEN 8012 houdt met deze zwaardere eisen geen rekening.

Het bedrijfsmatig houden van dieren
Met het Wijzigingsbesluit van 21 januari 2014 (4 jaar geleden) zijn in het Bouwbesluit 2012 voorschriften gegeven met betrekking tot de brandveiligheid van de gebruiksfuncties voor het bedrijfsmatig houden van dieren. Deze voorschriften zijn een gevolg van politieke toezeggingen om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat hierbij omkomt fors te verminderen. Sinds de inwerkingtreding van dit Wijzigingsbesluit is daarom in tabel 2.66 van het Bouwbesluit 2012 de gebruiksfunctie ‘Industriefunctie’ opgedeeld in:

a. lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren en
b. andere industriefuncties.

Voor het bedrijfsmatig houden van dieren betekent dit een verzwaring van de algemene brandklasse D naar brandklasse B voor de beschermde vluchtroute en de overige gebruiksfuncties. Dit heeft ook gevolgen voor de brandklasse van de leidingen in de beschermde vluchtroute en de overige gebruiksfuncties voor het bedrijfsmatig houden van dieren.

De hiervoor weergegeven gebruiksfuncties zoals deze in het Bouwbesluit 2012 staan, zijn niet opgenomen in tabel 1 en tabel 2 van NEN 8012.

Rookklassen
Het Bouwbesluit 2012 stelt in artikel 2.67 dat, behoudens bij overige gebruiksfuncties waardoor geen beschermde vluchtroute loopt en bij vloeren, de rookklasse tenminste s2 moet zijn. Er van uitgaande dat de algemene rookklasse s2 gelijkwaardig is aan de rookklasse s2 van elektrische leidingen, houdt dit in dat een met behulp van NEN 8012 geselecteerde leiding van het type Dca–s3,d2,a3 op grond van het Bouwbesluit 2012 niet zou mogen worden toegepast. Er dient minimaal een leiding Dca–s2,.. te worden toegepast.

Selectietools en apps
Er is een aantal leidingselectietools ontwikkeld op basis van NEN 8012 waarmee de installateur en de adviseur, met betrekking tot het brandgedrag, een leidingtype kan bepalen. Ook hier zijn de gebruiksfuncties niet in overeenstemming met de indeling volgens het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor de rookklasse van de met behulp van de selectietools geselecteerde elektrische leidingen van het type Dca-s3,d2,a3 waarvan de rookklasse s3 is. Merkwaardig is dat bij het stroomdiagram A.1 van NEN 8012 de brandklasse (Cca) van elektrische leidingen in een extra beschermde vluchtroute, lager is dan de brandklasse (B2ca) van de leidingen in de bijbehorende gebruiksfunctie. Dit is eveneens niet in overeenstemming met Bouwbesluit 2012.

Voorbeelden verwarring in de installatiepraktijk
De praktijk is dat er nu onduidelijkheid en onrust in de markt is over de toepassing van de juiste elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag.

  1. Tijdens landelijk georganiseerde instructiebijeenkomsten werd beweerd dat in vluchtwegen geen leidingsystemen meer mochten worden toegepast. Deze bewering is uiteraard onjuist en niet in overstemming met het Bouwbesluit 2012 en NEN 1010;
  2. Tijdens een training verzorgd door een gerenommeerd instituut worden met behulp van NEN 8012 en de selectietools van fabrikanten, als onderdeel van een casus, leidingen voor de elektrische installatie in een veestal geselecteerd. Met als resultaat elektrische leidingen met een brandklasse Dca en rookklasse s3. Dit terwijl de brandklasse minimaal twee brandklassen hoger (B2ca) en de rookklasse tenminste gelijkwaardig aan de algemene rookklasse s2 zou moeten zijn;
  3. Een kabeladviseur geeft aan dat in een bewonerskamer van een woonzorggebouw in de buisleidingen die in de wand in het beton zijn gestort in plaats van VD-draad de dure en moeilijk te verwerken HVD-draad met brandklasse Cca moet worden toegepast. Dit terwijl de brand- en rookklasse van de leiding veel lager (goedkoper) mag zijn omdat de leiding niet aan de binnenlucht grenst.

Aansprakelijkheid
Door onjuiste informatievoorziening op basis van NEN 8012 en selectietools die niet in overeenstemming zijn met het Bouwbesluit 2012, verwerken veel installateurs kabels in gebouwen waarvan de brand- en rookklassen niet in overeenstemming zijn met de wet.

Problemen voor de adviseur en installateur ontstaan als een handhaver achteraf een bouwbesluittoets doet. Of als een inspecteur (die bijvoorbeeld voor de verzekering een periodieke inspectie uitvoert) tot de conclusie komt dat destijds volgens de Bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012/BBL) en NEN 1010, met behulp van NEN 8012 en de de daarvan afgeleide selectietools, niet altijd het juiste type leiding met betrekking tot het brandgedrag is geselecteerd en is toegepast.

Achteraf is het bij aansprakelijkheid en/of schadeclaims voor de gebouweigenaar gemakkelijk te bewijzen dat de adviseur of installateur niet het juiste type leiding met betrekking tot het brandgedrag heeft geselecteerd dan wel heeft toegepast. Op dwaling zal men zich waarschijnlijk niet kunnen beroepen want het bouwbesluit 2012 is voor iedereen toegankelijk.

Bron: installatiejournaal.nl/Jan van der Meer
*Jan van der Meer is opleider en adviseur bij Van der Meer Advies Opleiding & Installatie. Als docent is hij gespecialiseerd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010.

shutterstock_105322154

Geïnteresseerd?

Neem contact op